SAP LES

SAP LES SAP ERP 模块为基础建立 SAP 仓库管理 (WM) SAP 任务和资源管理 (TRM)。该物流解决方案构成了一个 SAP ERP 商务套件的集成式构件。它承担配送和仓储过程的任务,例如入库和出库、内部运输以及包装和发货。SAP LES 适合于简单至中等复杂的仓库,具有以下优点:

  • 将 SAP ERP 组成部分集成到已定义的仓库管理功能中
  • SAP 方不再继续发展à 由 SAP 服务合作伙伴扩展和优化
  • ERP 版本轨迹提供可靠支持
  • 许可证模型:命名用户
  • 两种实施方案
    - 集中在 SAP ERP
    - 作为分布式实例